Výzkum a pravidla

Výzkum a pravidla

Zdroje Popis
Ministerstvo vnitra ČR Webová stránky MVČR uvádí schválenou strategii migrační politiky ČR.
Strategie stanovuje sedm zásad, které jsou řazeny prioritně a představují základní tematické okruhy v oblasti migrace – tedy bezpečnost jako průřezový element, integraci cizinců, nelegální migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu (azyl), vnější dimenzi migrace, legální migraci, volný pohyb osob v rámci Evropské unie a schengenského prostoru a provázanost se společnými politikami Evropské unie. Zásady jsou v textu dále rozpracovány v návaznosti na stanovené cíle, kterých chce vláda v oblasti migrace dosáhnout na národní i evropské úrovni.
Migration Online Webová stránka Multikulturního centra Praha mapuje migraci, výzkum a politiky, podporuje diskusi mezi odborníky, veřejnými správci, nevládními organizacemi a širší veřejností. Informace o výuce češtiny pro cizince a výzkum v otázkách obecné integrace.
Čeština pro cizince Poskytuje přehled a komplexní informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v České republice nebo o české občanství a absolvují zkoušku z češtiny nebo zkoušku z českých reálií.