Role instruktora jazykového klubu

Role instruktora jazykového klubu

Přicházejí k nám instruktoři s různými profesními zkušenostmi – komunitní pracovníci, absolventi škol, učitelé a asistenti, projektoví manažeři, pracovníci sociální péče, rodiče a bývalí studenti jazyka z migrantské komunity.

Instruktoři mají za úkol:

 • Plánovat a provádět aktivity v rámci jazykové výuky, spolu se studenty identifikovat jejich potřeby a cíle a nasměrovat je k pokročilejšímu jazykovému studiu.
 • Komunikovat se zaměstnanci organizace pořádající klub (např. časy hodin, zařízení, komunikace se studenty, organizování přístupu ke zdrojům a občerstvení …)
 • Chránit zdraví a bezpečnost studentů během pobytu v klubu. To znamená zajistit, aby všechny prováděné aktivity splňovaly pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti organizace, která klub pořádá.

Přístup

Místo formálních vyučovacích metod používáme facilitaci a lektorování.

Co je facilitace? 


Facilitace (podpora, umožnění) se zaměřuje na to, jak se lidé účastní vzdělávacího procesu, nejen na to, čeho dosáhnou. Role facilitátora je vést, ne převzít vedení, a být nestranný. Někteří studenti, kteří jsou zvyklí na formálnější výukové metody, se mohou zpočátku tomuto přístupu bránit, protože očekávají, že někdo bude skupinu vést.

Proč jsou facilitační dovednosti tak důležité?

Dobré facilitační dovednosti jsou zásadní pro zapojení studentů a pomáhájí jim zvyšovat sebedůvěru. Čím lépe dokážete facilitovat skvělou hodinu v jazykovém klubu, tím sebevědoměji se budou jeho členové stavět ke sdílení svých nápadů a budou hrát aktivní roli ve skupině.

Jak mohu podpořit účast?

 • Vytvořím otevřenou a vstřícnou atmosféru, kde se každý přirozeně zapojí.
 • Beru na vědomí jednotlivé nápady a rozhodnutí.
 • Vytvořím strukturu, která umožní vyslechnout názor každého.
 • Používám pochvalu, studenty tím motivuji k aktivnímu zapojování do hodiny.

Před hodinou

 • Zkontroluji prostředí – je místo příjemné, dostupné a přiměřeně velké pro mou skupinu?
 • Logistika – rozestavím židle do kruhu, tím podpořím diskusi. Zařídím občerstvení (pokud je k dispozici) a zkontroluji audiovizuální vybavení.
 • Mám všechny potřebné zdroje pro výukové aktivity?

Při hodině

 • Setkání zahájím včas.
 • Všechny přivítám.
 • Navzájem se představíme (to je nejdůležitější v první hodině).
 • Odlehčím náladu.
 • Podpořím skupinu, aby si vytvořila svá vlastní základní pravidla, např. nechat každého mluvit a dodržovat čas.
 • Při každé hodině si projdeme program a základní pravidla.
 • Snažím se zapojit každého člena skupiny.
 • Všímám si naladění skupiny. Pokud se skupina nudí, je neklidná, vypadá nesoustředěně nebo zmateně, zrychlím či zpomalím tempo hodiny nebo si uděláme přestávku.
 • Jsem si vědom(a) řeči svého těla. Snažím se neopakovat se, vyhýbám se „hm“ mezi slovy a nehovořím příliš rychle. Pokud jsem nervózní nebo mám pocit, že ztrácím kontrolu, udělám si přestávku. Nestojím na jednom místě, pohybuji se po místnosti.
 • Každou část dané hodiny uzavřu podle potřeby.
 • Respektuji práva a názory všech, nikoho nesoudím.
 • Řeším chování nebo zastavím konverzaci, která je jakkoliv neuctivá nebo zastrašující, rasistická, sexistická, homofobní a diskriminující proti kterémukoliv členu skupiny.
 • Jsem flexibilní, pokud nějaká aktivita nefunguje nebo vyžaduje více času.
 • Na konci každé hodiny studentům poděkuji.

Pár tipů

 • Měli by více mluvit studenti než instruktor!
 • Nenechám dominovat sebevědomější členy skupiny.
 • Dávám studentům čas na rozmyšlenou při mluvení – nespěchám s vyplňováním nepříjemných odmlk.
 • Prodiskutuji a porovnám strukturu různých jazyků; pokud mám ve skupině arabského, čínského nebo bulharského studenta, zdůrazním, že mluvčí těchto jazyků to mají při učení jazyka s latinským písmem ještě těžší.
 • Vyzdvihnu dobré a zajímavé použití jazyka během hodiny, aby z toho měli užitek všichni.