Kulturní povědomí

Podpora kulturního povědomí v jazykovém klubu

Studenti vašich jazykových klubů mohou pocházet ze zemí s velmi odlišnou kulturou, hodnotovým systémem, rozdílnými životními zkušenostmi a názory či jazykovými dovednostmi . Nesmíme podceňovat důležitost kulturního povědomí a citlivosti a dobrá facilitační praxe může pomoci k tomu, aby všichni členové skupiny byli respektováni a podporováni.

Pár tipů:

  • Všímejte si pocitů jednotlivců: k vytváření a udržování atmosféry důvěry a respektu je nutné si všímat toho, jak lidé reagují na činnosti a témata diskuse, a reakce ostatních lidí ve skupině. Všimnout si, že se ztišili nebo jsou více uzavření do sebe, je zásadní. Vnímat, jak se jedinec cítí, a umět na to vhodně reagovat, je kritická facilitační dovednost.
  • Sledujte atmosféru ve skupině: pro dobrou facilitaci je nezbytná citlivost a reakce na dynamiku skupiny. Všimněte si, že se může hodinu od hodiny měnit, takže je důležité pravidelně hodnotit, jaké je rozpoložení skupiny, a odpovídajícím způsobem reagovat, pokud jsou unavení, energičtí, nervózní nebo znudění.

  • Pamatujte na důležitost aktivního poslechu: aktivní poslech je nezbytný pro pochopení toho, jak se lidé cítí a co je pro ně důležité. Opravdu efektivní naslouchání si všímá explicitního významu slov i implicitního významu a tónu.
  • Taktní vměšování: někdy jako facilitátor možná budete muset říci nepříjemné věci pro dobro skupiny. Schopnost tak učinit opatrně a laskavě je kritická, zvláště pokud je problém citlivý a/nebo souvisí s kulturním prostředím jednotlivců. Budete potřebovat zvláštní takt pro řešení emocionálních situací s respektem, ale v případě potřeby i pevně.
  • Rozvíjejte dobrý pocit načasování: Vypěstujete si schopnost poznat, kdy ukončit diskusi, kdy změnit téma, kdy zastavit někoho, kdo mluvil příliš dlouho, kdy nechat diskusi proběhnout a kdy nechat ticho trvat trochu déle. To je velmi důležité, když se diskutuje o emocionálních nebo citlivých tématech. Buďte připraveni být flexibilní.
  • Oslavujte rozmanitost skupiny: Dobrý facilitátor si je vědom toho, že každá skupina je tak odlišná jako studenti, kteří ji tvoří, a to může být podkladem pro řadu zajímavých aktivit či
    diskusí. Přibližte kulturní rozdíly pozitivním způsobem, zajímejte se o kulturní pozadí každého jednotlivce a poskytujte příležitosti pro studenty, aby o něm se skupinou hovořili.
  • Vyvarujte se nadměrného zvýrazňování kulturních rozdílů. Existuje silný argument, že stejně důležité je zaměřit pozornost studentů na kulturní podobnosti v rámci skupiny a komunity, zdůrazňovat společné zájmy a hodnoty a podporovat harmonii.

Význam kulturního povědomí

Učení nebo zprostředkování jazyka vždy zahrnuje některé aspekty kulturního povědomí a diferenciace, i když třeba nevyřčené.

Je důležité si uvědomit, že kultura je získané chování, ne instinktivní chování. Všichni lidé si postupně osvojují kulturu své komunity a země po celý svůj život. Hofstede naznačuje, že existují různé „úrovně kultury, každá hlubší a méně vědomá než ty ostatní, a každá vyžaduje k odhalení různé nástroje“.

Kulturní úroveň Jak se projevuje Důkazy
Umělecké předměty a chování Tradice, oděv, zvyky Pozorování
Přesvědčení a hodnoty Názor na to, jak by měl svět vypadat Rozhovor a průzkum
Domněnky Často nevyslovené nebo podvědomé Dovozování a interpretace

Jazykové vzdělávání dospělých vyžaduje kulturní povědomí, protože se zabývá všemi druhy témat a diskusí, nejen osvojováním jazyka a gramatiky. Ve svých jazykových klubech budete projevovat kulturní povědomí tím, že budete spolupracovat se studenty a využijete zdroje, které se zabývají kulturním kontextem České republiky.