Information om projektet

Introduktion till WELCOME-projektet

Flykting- och invandrarkrisen är den mest omfattande sedan mitten av förra seklet och utgör kanske den störta utmaningen för EU idag. Fler än en miljon människor anlände till Europa under 2015. Många av dem som flyr undan förföljelse eller önskar ett bättre liv, söker hjälp i länder inom den Europeiska Unionen. Hastigheten med vilket detta har skett i kombination med det höga antalet nyanlända, har satt press på den lokala infrastrukturen – vilket ibland har resulterat i oro och stigmatisering av invandrare. Upplopp i flera förorter till Stockholm och på andra platser under 2015 tyder på att invandring och integration är en komplicerad och känsloladdad fråga.

Språkförvärv är den snabbaste vägen till integration och social anpassning. Förmåga till kommunikation leder till ömsesidig förståelse, vilket i sin tur kan lösa konflikter innan de blir omöjliga att hantera. Projektet syftar till att ge människor den grundläggande språkkunskap de behöver för att kunna delta i ”värdlandets” ekonomiska, sociala och kulturella strukturer. Det ger en språngbräda till vidare språkinlärning, utbildning och – förhoppningsvis – arbete.

Vårt mål

WELCOME kommer att utveckla och leda ”språklubbar” för personer med ingen- eller lite kunskap om språket i landet där de bor. De kommer att arbeta inom olika samhällsgrupper och skall ledas av volontärer, med stöd av utbildade språklärare.

WELCOME baseras på ett framgångsrikt pilotprojekt som startades av the London Education Authorities under 2013/15. Projektet inspirerades i sin tur av US Brooklyn Library-modellen https://www.bklynlibrary.org/learn/immigrants som är mätbar, reproducerbar och placerad mitt i olika grupper i samhället.

WELCOME’S syfte är att:

 • Skapa lokala värdorganisationer som tillhandahåller platser för WELCOME-klubbar.
 • Upprätta WELCOME-klubbar där eleverna träffas varje vecka för att praktisera värdlandets språk. Dessa klubbar är tänkta att finnas inom
 • samhällsbaserade organisationer – från arbetsförmedlingar till religiösa samlingsplatser.
 • Skapa ett träningsprogram för frivilliga klubbledare: coacha och handleda på klubbarna, med stöd av professionella lärare och coacher.
 • Skapa en WELCOME-verktygslåda (med material för volontärer och professionell supportpersonal).
 • Utveckla ett WELCOME-nätverk och en webbplats: länka klubbarna till ett europeiskt nätverk; ett ’lager’ för bra och innovativ praxis.

Vår publik

WELCOME riktar sig till personer som har ingen- eller lite färdigheter i sitt värdlands språk och som behöver förbättra språket för att förvärva information, tjänster, anställbarhet och digitala färdigheter. Allt i syfte att integreras i samhället. Några av dessa personer kan vara flyktingar som traumatiseras genom konflikter och farliga resor till Europa. Andra är nyanlända ekonomiska migranter som har svårt att få tillgång till den information och till de tjänster som de behöver. Vissa har bott i värdlandet i flera år men kan fortfarande ha bristfälliga språkfärdigheter – till exempel äldre kvinnor som sällan lämnar sin närmsta omgivning.

WELCOMES målsättning

Vår beräkning är att det kommer att finnas:

 • 200 språklärare som deltar i pilotprojektet
 • 20 frivilliga klubbledare som leder 20 klubbar med ca 10-12 elever i varje
 • 5 professionella lärare/coacher som stödjer klubbarna
 • 100+ deltagare vid kampanjer och informationsevenemang (lokala och transnationella).
 • 10 personer i en projektrådgivningspanel (minst 2 personer i varje land)
 • 500 mottagare av projektets e-nyhetsbrev och projektuppdateringar
 • 1000 unika besökare på projektets hemsida och/eller anslutna till sociala medier såsom LinkdIn, Twitter och Facebook

Transnationellt tillvägagångssätt

Under den nuvarande krisen bevittnar vi den största migrationen i Europa sedan andra världskriget. Detta kräver en sammanhållande ställning inom Europa samt kreativa lösningar. Ett viktigt inslag i projektet är att testa och jämföra aktiviteter som bedrivs i Tjeckien, England, Italien och Sverige för att identifiera dem som är överförbara, reproducerbara och hållbara i olika sammanhang och länder. Vår hemsida och online-plattform kommer att skapas och hanteras av projektets franska partner.

Månader 1-6
Analys, forskning och rapportering av undersökningsresultat. Skapa lokala rådgivande expertgrupper.

Månader 4-6
Bygga upp ett online resurscentrum

Månader 6-20
(inklusive pilotprojekt) Strukturering av verktygslåda och utveckling av handbok.

Månader 6-20
(inklusive pilotprojekt) – Skapa inlärningsmaterial för verktygslådan.

Månader 10-13
Gemensam personalutbildning – 5 dagars workshop i Tjeckien

Månader 14-20
Pilotprojekt – material och metoder

Månader 20-23
Utvärdering av ”Grönboken” där samtliga partners bidrar med rekommendationer för framtida riktlinjer och praktiska åtgärder efter projektets slut. Slutkonferens i Bryssel där vi delar med oss av vad vi lärt från projektet och hur vi kan uppmuntra andra att ansluta sig till nätverket.